Click pentru a trimite e-mail

SUPER OFERTĂ Fermă Agro-Zootehnică de Vânzare

Descriere/Description
Fermă agro-zootehnică cu potențial ridicat de dezvoltare situată-n județul Tulcea, în proximitatea Rezervației Biosferei Delta Dunării (obiectiv universal UNESCO) și a Parcului Național Munții Măcin, la 800 m de nodul rutier D.N.22/E87 Tulcea – Babadag – Constanța, la 100 km de Portul Constanța, 10 km Aeroportul Internațional Delta Dunării Tulcea, 30 km Portul Tulcea, acces direct CF. Ferma este așezată-ntr-un spațiu natural unic, deosebit de ofertant, cu acces la lucii de apă.

Agro-livestock farm with high growth potential, located in Tulcea County, close to the Danube Delta Biosphere Reserve (UNESCO world heritage) and Macin Mountains National Park, 800 m from the junction to DN22 / E87 Tulcea – Babadag – Constanta, 100 km from Port of Constanta,10 km Danube Delta International Airport, 30 km Tulcea river port, direct access to the railways.The farm is place into a unique natural space, particularly bidder, with access to the water surface.

Adresă/Address
Societatea Comercială PIGCOM S.A. Satu Nou, județul Tulcea, înmatriculată la Registrul Comerțului Tulcea cu nr. J.36/693/1991, din data de 20.12.1991, Cod Unic de Înregistrare 2368638, atribut fiscal RO, plătitoare TVA din data de 02.12.1992.

Societatea deține titluri de proprietate asupra terenului pentru suprafața de 13,6975 ha, pe care funcționează complexul zootehnic și stațiile de epurare (din care suprafață construită 62911,5 mp). Societatea mai deține în proprietate suprafața de 53,5 ha teren arabil.

Complexul zootehnic are o capacitate de 28.000 capete, si este format din 13 hale de producție + 5 sălașe (tabere de vară).

Commercial Company PIGCOM S.A. Satu Nou Tulcea County, registered with the Trade Registry no. J.36/693/1991, from the date of 20.12.1991, Unique Registration Code 2368638, fiscal attribute RO, registered for VAT purposes 02.12.1992.

The company owns land titles for the area of ​​13.6975 ha, on which the livestock farm and the treatment plants operate (with surface built area of 62911,5 mp). The company also owns 53.5 ha of arable land.

The farm has a capacity of 28.000 livestock, and consists of 13 buildings + 5 shelters.

IMPORTANT
*Proprietatea prezintă un set actualizat de îmbunătățiri pentru oportunități imense de ivestiții: reconversie rumegătoare mici, agro-turism, fermă palmipede, parc agro-industrial, etc. pe o suprafață totală de 67,1975 hectare din care 13,6975 ha (complexul zootehnic și stațiile de epurare, suprafață construită 62911,5 mp- 13 hale de producție + 5 sălașe (tabere de vară), sediu administrativ, abator utilat, functional, stație de tratare ape uzate, stație de epurare cu iazuri biologice, rețea proprie de alimentare cu energie electrică/4
posturi trafo proprii, depozite, utilități, alte clădiri și echipamente.

Deosebit de important este faptul că zona în care este situate ferma și terenul agricol este una extreme de ofertantă, o zonă foarte căutată pentru agro-turism, agricultură bio, cresterea animalelor cu hrană bio, etc.

*The property features an upgraded set of enhancements for huge investment opportunities: restructuring and conversion to small ruminants, agro-tourism, web-footed farm, agro-industrial park, etc. A total area of ​​67.1975 ha of which 13.6975 ha (the livestock farm and the treatment plants, built area 62911.5 sqm – 13 buildings + 5 shelters, administrative office,equipped slaughterhouse (functional),wastewater treatment plant,treatment plant with biological ponds,own electricity supply network,feedstocks,utilities,other buildings and equipment.

Particularly important is that the area where the farm and the agricultural land are located is extremely attractive, a very popular area for agro-tourism, organic farming, raising livestock with organic food, etc.

Complexul zootehnic este organizat pe următoarele sectoare de activitate:
1. Sectorul Monta – gestație – halele nr. 1 și 2, prevăzut cu Laborator însămânțări artificiale, furajare automată, sistem de ventilație, sistem de adăpare.
2. Sectorul Maternitate – halele nr. 4 și 5, prevăzute cu centrale termice – sistem de ventilație, sistem de adăpare.
3. Sectorul Creștere – halele nr. 5 și 6, prevăzute cu centrale termice sistem, de ventilatie, sistem de adăpare.
4. Sectorul Îngrășătorie – halele nr. 8, 9, 10, 11, 12 și 13 + 5 salașe (tabere de vară), sistem de ventilație și răcire, furajare mecanizată.

The livestock farm is organized on the following sectors of activity:
1. The Mating – gestation sector – buildings no.1 and 2, provided with artificial sowing lab, automatic feeding, ventilation system, watering system.
2. The Maternity Sector – buildings no. 4 and 5, equipped with thermal power stations – ventilation system, watering system.
3. The Growth Sector – buildings no. 5 and 6, equipped with thermal power stations – ventilation system, watering system.
4. The Fattening Sector – buildings no. 8, 9, 10, 11, 12 and 13 + 5 shelters, ventilation and cooling system,mechanized feeding.

S.C. PIGCOM S.A. deține următoarele construcții:/S.C. PIGCOM S.A. has the following buildings: 

– Sediu administrativ (birouri) – centrală termică/AC;
– Abator utilat complet și functional /AC(GPL);
– Magazin + Carmangerie – dotate complet A/C;
– Filtru sanitar-veterinar, complet utilat, A/C;
– Cantină + sala de mese, complet utilate (GPL) + A/C;
– Spalătorie haine personal (mașini de spălat industriale + uscător rufe);
– Pavilion sanitar-veterinar;
– Spălătorie auto;
– Magazie pentru furaje cu o capacitate de 300 tone;
– 4 celule de depozitare cereale + 3 pătule cereale;
– Stație preparat furaje;
– Depozit carburanți;
– Atelier pentru întreținerea și repararea utilajelor;
– Bascule cereale: 20 și 50 tone;
– Basculă electronică porci 1 tonă;
– Statie de alimentare carburanți;
– Sistem de alimentare cu apă cu puțuri forate proprii;
– Sistem de canalizare propriu;
– Stație de tratare ape uzate (staţie de epurare);

– Stație de epurare cu iazuri biologice;
– Rețea proprie de alimentare cu energie electrică/4 posturi trafo proprii;
– Incinerator + Cameră frig
– Împrejmuiri și drumuri interioare.

– Administrative office – thermal plant/AC;
– Fully equipped and functional slaughterhouse/AC(GPL);
– Shop + Butchery – Completely equipped A/C;
– Sanitary – veterinary filter – Completely equipped A/C;
– Dining room – Completely equipped (GPL) + A/C;
– Laundry clothing – (industrial washing machines + laundry dryer);
– Sanitary – veterinary pavilion;
– Car wash;
– Feed store with a capacity of 300 mt;
– 4 grain storage cells + 3 grain cages;
– Feed station;
– Fuel storage;
– Workshop for maintenance and repair of machinery;
– Grain scales: 20 and 50 tons;
– Electronic scales, high capacity;
– Fuel supply station;
– Water supply system with self propelled shafts;
– Own sewer system;
– Waste water treatment plant;
– Waste water treatment plant with biological ponds;
– Own electricity supply network;
– Incinerator + cold room;
– Enclosures and interior roads;

 

Complexul zootehic este perfect functional imediat și liber de sarcini.

The zootechnical complex is perfectly functional immediately and free of charges.

PREȚ PROPUS PENTRU VÂNZARE 1.999.000 Euro (NEGOCIABIL)/PRICE FOR SALE 1.999.000 Euro (NEGOTIABLE)

RELAȚII SUPLIMENTARE /ADDITIONAL RELATIONS:

Tel: +40744.556.636

+40799.940.000