Conecteaza-te pe Twitter

Dunărea/Danube: Culture and History – Shaped by Danube Water

0 Shares

Poetul german Friedrich Hölderlin a numit Dunărea „un fluviu răcoritor, melodios, uneori spumegând în forţă, alteori visând cu seninătate”. German poet Friedrich Hölderlin called the Danube „a refreshing, melodious river, sometimes foaming with high spirits, at other times dreaming serenely”.

danubepark02

Considered Europe’s lifeline, the basin includes the territories of 19 countries and is home to more than 83 million people with a wide range of cultures, languages and historical backgrounds, making it the single most international river, affecting more nations than any other river in the world. The river itself touches or crosses ten countries: Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, and Ukraine. The European Commission now recognises the Danube as the “most important non-oceanic body of water in Europe” and a “future central axis for the European Union”.

People have been aware of the Danube’s importance since the dawn of mankind. In Latin the Danube was known as Danubius, Danuvius, or Ister, and in Ancient Greek as Istros. The name Dānuvius is derived from the Indo-European word dānu, meaning “primeval cosmic river”. The Indo-European root dā meaning “to flow, rapid, violent, undisciplined” whereas the Ancient Greek word Istros simply means „strong” or “swift”. The DanubeBasin includes the territories of 19 countries and is home to 83 million people with a wide range of cultures, languages and historical backgrounds. The river unifies, flows through and forms borders and natural links for ten countries: Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova and Ukraine. In addition, the drainage basin includes parts of nine more countries: Italy, Poland, Switzerland, the Czech Republic, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, the Republic of Macedonia and Albania.

The DanubeBasin was the site of some of the earliest human cultures. The Danubian Neolithic cultures include the third millennium B.C.E. Vucedol culture, which is famous for its ceramics. Also, many sites of the sixth-to-third millennium B.C.E. Vinca culture are sited along the Danube.

Over the millennia, the DanubeBasin has hosted diverse customs, dialects and economies. The river has been used by traders as well as soldiers for the purpose of transportation. But the river was also one of the longest-standing frontiers of the Roman Empire. For 500 years the Limes Germanicus formed a northern border between the Noricum province of the Roman Empire and the territory of the Germanic ‘barbarians’ tribes.

The footprints of the Habsburg and Turkish empires can still be found today and deep-rooted traditions are still very much alive. Many important historic events are connected to the river, such as the epic Song of the Nibelungs from around 1200 AD. The river was used as means of transportation by the crusaders and was the site of the military battle between the Habsburg emperors and Napoleon in 1809 near the Danube floodplains east of Vienna.

The past stays forever out of reach, but its effects can still be changed and more than anything else, the future of the Danube lies in the hands of the children who will learn about the need to protect the Danube in order to protect their own future. A variety of programs and collaborations with schools, organisations and sponsors was started in order to introduce children to the importance of the Danube

Inspiring the next generation of Danube users to act on behalf of their rivers is a cornerstone of Danube Day. Celebrations stretch across the region on June 29th every year, to mark the anniversary of the signing of the Danube River Protection Convention in 1994, a convention that all the countries along the Danube have signed. Hundreds of thousands of children in 13 countries attend hundreds of events every year, involving them in creative and thought-provoking activities. International ministerial events, conferences, awareness-raising festivities, river clean-ups and fun, hip youth gatherings produce a day of celebration that entertains and educates. The basin-wide festival inspires change and makes a real difference to the future of the rivers and the people who rely on them.

The Blue Danube

danubepark

Not only does the Danube serve both the human and the natural world in very practical as well as entertaining ways, it is in itself a work of art and source of inspiration to many artists, writers, composers and poets throughout the centuries.

The Blue Danube is the common English title of “An der schönen blauen Donau”, a waltz by the Austrian composer Johann Strauss II, composed in 1866. The unofficial Austrian national anthem has been one of the most consistently popular pieces of music in the classical repertoire.

The “sparkling Danube” is also featured prominently in the current Bulgarian National Anthem “Mila Rodino”, as a symbolic representation for the country’s natural beauty.

Famous Jazz musician Joe Zawinul wrote a symphony about the Danube called “Stories of the Danube”. It was performed for the first time at the 1993 Bruckner festival in Linz.

German poet Friedrich Hölderlin called the Danube „a refreshing, melodious river, sometimes foaming with high spirits, at other times dreaming serenely”.

Jules Verne’s novel “The Danube Pilot” from 1908 depicts the adventures of a fisherman as he travels down the river.

In the Star Trek universe, the Danube-class runabout is a type of starship used by the Federation Starfleet.

And even the British Army let itself be inspired by the famous river, naming its first nuclear weapon the “Blue Danube”.

Considerat axa vieţii Europei, bazinul fluviului include teritoriile a 19 de ţări şi adăposteşte peste 83 de milioane de persoane, cu un spectru larg de culturi, limbi şi fundaluri istorice, ceea ce face din el cel mai internaţional fluviu, afectând mai multe naţiuni decat orice alt fluviu al lumii. Comisia Europeană recunoaşte acum Dunărea ca „cel mai important corp de apă non-oceanic din Europa” şi o „viitoare axă centrală pentru Uniunea Europenă”.

Oamenii au fost conştienţi de importanţa Dunării încă de la începuturile omenirii. În limba latină Dunărea era numită Danubius, Danuvius, sau Ister iar în greacă antică Istros. Numele Danuvius este derivat din cuvântul indo-european „danu”, care înseamnă „fluviul cosmic primordial”. Rădăcina indo-europeană “da”are sensul de „a curge, rapid, nedisciplinat, violent”, în timp ce cuvântul grec Istros înseamnă pur şi simplu „tare” sau „rapid”.

Bazinul Dunării include teritoriile a 19 de ţări şi adăposteşte 83 de milioane de persoane cu o gamă largă de culturi, limbi şi fundaluri istorice. Fluviul unifică, curge şi formează frontierele şi conexiunile naturale pentru zece ţări: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Moldova şi Ucraina. În plus, bazinul hidrografic include părţi din încă nouă alte ţări: Italia, Polonia, Elveţia, Republica Cehă, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Republica Macedonia şi Albania.

danubepark03

Bazinul Dunării a fost leagănul unora dintre cele mai vechi culturi umane. Culturile neolitice Dunărene includ cultura de mileniul al treilea î. e.n. Vucedol, renumită pentru ceramica sa. De asemenea, multe situri, de al şaselea la al treilea mileniu î.e.n. al culturii Vinča, sunt amplasate de-a lungul Dunării.

De-a lungul milenilor, bazinul Dunării a găzduit diverse obiceiuri, dialecte şi economii. Fluviul a fost folosit atât de negustori  cât şi de soldaţi pentru transporturi. Dar fluviul a fost, de asemenea, una dintre cea mai stabile frontiere ale Imperiului Roman. Peste 500 de ani Limes Germanicus a format graniţa de nord dintre provincia Noricum a Imperiului Roman şi teritoriul ‘barbarelor’ triburi germanice.

Urmele imperiilor habsburgic şi otoman se mai văd şi în prezent iar tradiţiile adânc înrădăcinate fac încă parte din viaţă. Multe evenimente istorice importante au legătură cu fluviul, cum ar fi epicul Cântec al Nibelungilor din jurul anului 1200 î.e.n. Fluviul a fost folosit ca mijloc de transport de către cruciaţi şi a fost martorul războaielor dintre împăraţii habsburgi şi Napoleon în 1809 în apropiere luncii Dunării, la est de Viena.

Trecutul rămâne de neschimbat dar efectele sale nu,  aşa încât mai mult decât orice altceva, viitorul Dunării se află în mâinile copiilor care vor învăţa despre nevoia de a proteja Dunărea pentru a-şi proteja propriul lor viitor. O varietate de programe şi colaborări cu şcoli, organizaţii şi sponsori au început deja pentru a prezenta copiilor importanţa Dunării.

A  inspirat următoarea generaţie de utilizatori ai Dunării să acţioneze în beneficiul fluviului este principalul ţel al Zilei Dunării. Festivităţile se întind de-a lungul regiunii în data de 29 Iunie a fiecărui an, pentru a marca aniversarea semnării Convenţiei pentru Protecţia Fluviului Dunărea în 1994, o convenţie semnată de toate ţările Dunărene. Sute de mii de copii din 13 ţări participă la sute de evenimente în fiecare an, implicându-se în activităţi creative şi stimulatoare ale gândirii. Evenimente ministeriale internaţionale, conferinţe, festivităţi de conştientizare, acţiuni de ecologizare şi agrement, stimulează grupurile de tineri să participe la o zi de sărbătoare, careoferă bucurie şi educaţie. Festivalul inspiră schimbările şi poate aduce un alt viitor pentru râuri şi oamenii care depind de ele.

Dunărea Albastră

Nu numai că Dunărea serveşte atât oamenii cât şi natura într-un mod cât de poate de practic şi în acelaşi timp aducător de divertisment, dar fluviul în este în sine o operă de artă şi o sursă de inspiraţie pentru mulţi artişti, scriitori, compozitori şi poeţi de-a lungul secolelor.

Dunărea Albastră este traducerea titlului „O Schonen der Donau Blauen”, al unui vals compus în 1866 de compozitorul austriac Johann Strauss II. Imnul naţional neoficial al Austriei a fost în mod constant una dintre cele mai populare piese de muzică din repertoriul clasic.

„Scânteietoarea Dunăre” apare proeminent şi în actualul Imn Naţional al Bulgariei, „Mila Rodino”, ca o reprezentare simbolică pentru frumuseţea naturală a ţării.

Celebru muzician de jazz Joe Zawinul a scris o simfonie despre Dunăre numită „Povestiri despre Dunăre”. Acesta a fost interpretată pentru prima oară în 1993 la festivalul Bruckner din Linz.

Poetul german Friedrich Hölderlin a numit Dunărea „un fluviu răcoritor, melodios, uneori spumegând în forţă, alteori visând cu seninătate”.

Romanul lui Jules Verne „Pilot pe Dunăre”, din 1908 descrie aventurile unui pescar ce călătoreşte în aval pe fluviu.

În universul Star Trek, naveta spaţială din Clasa Dunăre este un tip de navă folosită de către Federaţia Flotei Stelare.

Şi chiar armata britanică s-a lăsat inspirată de celebrul fluviu, numind prima sa armă nucleară „Dunărea albastră”. (DANUBEPARKS)

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS. Dobrogeanews păstrează datele dvs. personale în baza sa de date de comunicare. În absența unui consimțământ specific din partea dvs., Dobrogeanews nu vă poate trimite știri electronice. Dacă doriți să primiți astfel de știri, puteți solicita acest lucru în mod direct introducând adresa de e-mail la care vrei să primeşti ŞTIREA atunci când se întâmplă. ÎN FELUL ACESTA VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SA PRIMIȚI ȘTIRI ELECTRONICE DE LA DOBROGEANEWS

Distribuie articolul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.